Elevråd

Elevrådet har møtetid etter fastsatt plan.

Tillitselev

Kort tid etter skolestart velger klassen tillitselev og vararepresentant. Tillitseleven er bindeleddet mellom elevene og kontaktlærer/administrasjon. Dessuten er tillitseleven medlem i elevrådet.

Elevrådet

I henhold til Lov om videregående opplæring skal det velges et elevråd som skal fungere som et felles organ for skolens elever og rådgivende organ for skoleutvalg og rektor. Det skal videre ta seg av oppgaver i forbindelse med elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser, og hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel på skolen. Elevrådet har ansvar for å opprette komiteer for avslutninger og for trivselstiltaket Vardafjell-lekene.

Ved Vardafjell videregående skole består elevrådet av en representant fra hver klasse.

Elevrådsstyret

Elevrådsstyret velges blant representantene ved skolestart. Leder og nestleder velges blant representantene fra Vg2 og Vg3, mens resten av styret velges fra representantene fra alle trinn. Leder velges for kalenderåret av samlet elevråd i januar for å sikre kontinuitet.

Elevrådsrepresentanter i skolemiljøutvalget

Elever har flertall i skolemiljøutvalget som består av fem elever (elevrådsstyret), rektor, en avdelingsleder og to ansatte. Rektor leder utvalget.

Skoleåret 2023/2024:

Leder: Oliver Hovden